RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest BHP PERFEKT MAŁGORZATA KIN, ul. Bukowa 24, 86-050 Solec Kujawski.

2) Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: a.kin.bhp@onet.eu lub pisemnie na następujący adres: ul. Bukowa 24, 86-050 Solec Kujawski.

3) Dane będą przetwarzane w celach:

- zawarcia i wykonania umowy sprzedaży i/lub świadczenia usług - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży, usług (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

- marketingowych ? podstawą prawną przetwarzania jest w takim przypadku zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń
z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. W przypadku udzielania zgody do celów marketingowych dane będą przechowywane do czasu wypowiedzenia zgody na przetwarzanie tych danych.

5) Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe
na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane
w celu windykacji należności ? przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się
w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

7) Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy / świadczenia usług ? przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

8) Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami, a także w celach marketingowych jest dobrowolne. Bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług bądź też przesyłanie ofert marketingowych.

9) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowany sposób, w tym również w formie profilowania.

copyright@bhpperfekt.eu